TIN TƯC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT NĂM 2023

Ngày 28/04/2023, tại Hội trường - Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (Trí Việt - mã chứng khoán CAR), Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023 đã đã diễn ra đúng theo chương trình và thành công tốt đẹp. 

Theo Báo cáo tại Đại hội, năm 2022, Trí Việt đạt 29,8 tỷ doanh thu thuần bằng 104% kế hoạch năm và vượt 265% so với kết quả năm trước, lợi nhuận sau thuế 4,03 tỷ đạt 158% kế hoạch năm và vượt 671% so với năm trước.

Đây là con số rất ấn tượng trong lịch sử hoạt động của Trí Việt khi các mảng hoạt động trong năm qua đều ghi nhận kết quả tích cực.

Trí Việt đặt kế hoạch năm 2023 với doanh thu thuần 48,5 tỷ đồng, bằng 169% kế hoạch năm 2022; lợi nhuận sau thuế 7,6 tỷ đồng, bằng 297% kế hoạch năm 2022; cổ tức dự kiến 10%.

 

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và các tờ trình của HĐQT.

Tại Đại hội, 100% cổ đông Trí Việt nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ 1:1 bằng hình thức phát hành cổ phiếu, thực hiện năm 2023 - 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép, đồng thời chia cổ tức bằng cổ phiếu 20%. Việc tăng vốn nhằm mục tiêu giúp Trí Việt có thêm nguồn lực tài chính góp vốn thực hiện Dự án Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ, Phú Thọ, nơi mảnh đất thiêng liêng, cội nguồn của dân tộc Việt Nam.


Cùng với việc phát hành cổ phiếu, các cổ đông của Trí Việt cũng đã nhất trí thông qua tờ trình của HĐQT về việc chính thức niêm yết cổ phiếu CAR trên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam năm 2023 và các nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2023, thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2023;

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt 2023 đã kết thúc vào hồi 11h30’ trong không khí trang trọng và tin tưởng. Trí Việt đã sẵn sàng với những mục tiêu kinh doanh được đề ra trong năm 2023.


Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan báo chí đã đưa tin và đăng bài về sự kiện của Trí Việt.

https://vneconomy.vn/cong-ty-tri-viet-du-kien-niem-yet-chia-co-tuc-10-nam-2023.htm

https://baodauthau.vn/tri-viet-du-kien-gop-von-thuc-hien-du-an-khu-du-lich-giao-duc-trai-nghiem-au-co-phu-tho-post137847.html

https://kinhtevadubao.vn/tri-viet-tung-buoc-mo-rong-giao-duc-trai-nghiem-cho-hoc-sinh-sinh-vien-25853.html

https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/tap-doan-giao-duc-tri-viet-car-len-ke-hoach-phat-hanh-11-du-kien-niem-yet-co-phieu-post320479.html

trong News
TIN TƯC
Thông báo nghỉ lễ 30-4