Công bố thông tin về Kết quả chào bán cổ phiếu & Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 

Ngày 09/4/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin gồm: 1- Biên bản – Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (chi tiết đính kèm); 2- Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (chi tiết đính kèm); 3- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (chi tiết đính kèm).

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Biên bản – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 08/4/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Biên bản – Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày 05/4/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2023

Ngày 30/3/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng đọc file đính kèm

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán.

Ngày 29/3/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Biên bản – Nghị quyết Hội đồng quản trị về Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Ngày 19/3/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Ngày 12/3/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày 04/3/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Thông báo và Biên bản - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đăng ký giao dịch bổ sung của cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Ngày 01/3/2024, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đăng ký giao dịch bổ sung của cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt, chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Biên bản – Nghị quyết Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Ngày 02/02/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Biên bản – Nghị quyết Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 chi tiết đính kèm. 

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Điều chỉnh Thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 29/01/2024, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố Điều chỉnh Thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chi tiết file đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ngày 29/01/2024, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt chi tiết file đính kèm..

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Ngày 23/01/2024, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 chi tiết file đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 19/01/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Biên bản - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

Ngày 10/01/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty chi tiết đính kèm

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin về Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Ngày 09/01/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin về Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Ngày 09/01/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty (chi tiết đính kèm) gồm: 

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; 

- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới của Công ty.

Ngày 28/12/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới của Công ty chi tiết đính kèm

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ngày 20/12/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin theo quy định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ngày 15/12/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Biên bản - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Ngày 15/12/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Thông báo và Biên bản - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2023.

Ngày 08/12/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và Bổ sung Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
Tài liệu đính kèm gồm:
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chào bán cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu;
- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua chứng khoán.
- Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã bổ sung ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin v/v Thông qua điều chỉnh hạn mức nhận cấp tín dụng ngân hàng.

Ngày 23/11/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh hạn mức nhận cấp tín dụng ngân hàng.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2023.

Ngày 30/10/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã ký hợp đồng kiểm toán số 260/VACO/HĐKiTBCTC/NV2/Pte/JSC-ĐC với Công ty TNHH Kiểm toán VACO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Ngày 18/10/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Biên bản - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin v/v Thông qua việc nhận cấp tín dụng ngân hàng

Ngày 11/10/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về việc NQ HĐQT thông qua Thông qua nhận cấp tín dụng ngân hàng

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin v/v thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày 4/10/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về việc NQ HĐQT thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng. Thông tin chi tiết như file đính kèm. 

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Ngày 29/9/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được sở Kế hoach & Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận. Thông tin chi tiết như file đính kèm. 

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đóng cửa Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Cara Thanh Xuân.

Ngày 20/9/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Biên bản – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Đóng cửa Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Cara Thanh Xuân chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Ngày 11/9/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Biên bản – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

Ngày 07/9/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Biên bản – Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Biên bản – Nghị quyết Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Ngày 25/8/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Biên bản – Nghị quyết Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chi tiết đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin bổ sung tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 

Ngày 24/8/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố bổ sung tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chi tiết đính kèm.


Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

Ngày 04/8/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chi tiết đính kèm.


Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2107/2023/NQ-HĐQT/TV

[21/07/2023]

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2107/2023/NQ-HĐQT/TV ngày 21/7/2023 V/v thông qua việc xin rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng đã nộp UBCKNN.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

[20/07/2023]

Ngày 20/7/2023, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 file đính kèm.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

[05/07/2023]

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Ngày 05/7/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty. Ngày chốt danh sách cổ đông đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: 26/7/2023.

Chi tiết đính kèm

Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 03/7/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2023.

Tìm hiểu thêm

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 166/2023/NQ-HĐQT/TV

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 166/2023/NQ-HĐQT/TV ngày 16/6/2023 về việc thông qua nội dung triển khai ký kết các hợp đồng hợp tác của Công ty.


Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 180523/2023/NQ - HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Nghị quyết HĐQT số 180523/2023/NQ – HĐQT ngày 18/5/2023.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Biên bản và Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 28/4/2023, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023


Tìm hiểu thêm

Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin bất thường

Ngày 28/4/2023, Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Quyết định số 23745/QĐ-CCT-KTr2-XPVPHC


Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Bổ sung lần 2 tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 27/4/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố bổ sung lần 2 tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết đính kèm

Công bố thông tin Bổ sung tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 18/4/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố bổ sung tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố thông tin 

Tờ trình

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022

Ngày 18/4/2023, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Chi tiết đính kèm 

Công bố thông tin tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023


Ngày 06/4/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chi tiết đính kèm.

File đính kèm 

Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 - Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt

Ngày 31/03/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với đơn vị kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Công bố Thông tin

Báo cáo Tài chính 2022 

Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023


Ngày 31/3/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.


Tải file

Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung hoạt động kỳ Quý I năm 2023


Ngày 31/3/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung hoạt đông kỳ Quý I năm 2023 của Công ty.

Tải file

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 14/3/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Ngày chốt danh sách cổ đông đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 04/4/2023.

Chi tiết

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Ngày 30/1/2023, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 như sau

30/1/2023

Đọc thêm

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Ngày 30/1/2023, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 như sau

30/1/2023

Đọc thêm

Công bố thông tin Thành viên trúng cử HĐQT và Ban Kiểm Soát sau họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường 2022

Ngày 5/1/2023, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố thông tin Thành viên trúng cử HĐQT và Ban Kiểm Soát sau họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường 2022

5/1/2023

Đọc thêm

CBTT về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

Ngày 31/12/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố TT về quy chế hoạt động của BKS

31/12/2022

Đọc thêm

CBTT về việc Trí Việt ký kết với kiểm toán VACO về kiểm toán BCTC  2022

Ngày 28/12/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán VACO về việc kiểm toán BCTC 2022

28/12/2022

Đọc thêm

CBTT Biên bản và Nghị Quyết họp ĐHCĐ Bất thường ngày 22/12/2022

Ngày 12/12/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các Biên bản và Nghị quyết của ĐH CĐBT thường ngày 22/12/2022 như sau:

22/12/2022

Đọc thêm

CBTT Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2022

Ngày 12/12/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt trình Đại hội đồng Cổ đông về việc thay thế tờ trình số 2511/3/2022/Tr-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc thay đổi lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2022

12/12/2022

Đọc thêm

Nghị quyết HĐQT thông qua hoạt đông kỳ Quý IV 2022

Ngày 30/11/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua hoạt đông kỳ Quý IV 202

30/11/2022

Đọc thêm

CBTT  trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và các Sở giao dịch về Họp Đại HĐCĐ bất thường 2022

28/11/2022

Đọc thêm

CBTT các tài liệu Họp Đại HĐCĐ bất thường 2022

Ngày 28/11/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các tài liệu liên quan tới cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Thông báo họp ĐHĐCĐ
2. Thư mời dự họp ĐHĐCĐ
3. Chương trình họp ĐHĐCĐ
4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
5. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ
6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
7. Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ
8. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9. Tờ trình sửa đổi điều lệ về số lượng HĐQT
10. Tờ trình bầu bổ sung HĐQT
11. Tờ trình thay đổi lựa chọn công ty kiểm toán
12. Tờ trình cho phép nhà đầu tư mua cổ phiếu CAR mà không phải thực hiện chào mua công khai
13. Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung Ban kiểm soát
14. Phiếu biểu quyết
15. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ
16. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ
17. SYLL Lê Việt Đức
18. SYLL Võ Bình Nguyên
19. SYLL Phạm Minh Ngọc
20. SYLL Kiều Thị Phượng

28/11/2022

Đọc thêm

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông bất thường

Ngày 27/10/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông bất thường.

27/10/2022

Đọc thêm

Nghị quyết, BB họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ngày 27/10/2022 

Ngày 27/10/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố Nghị quyết và BB họp HĐQT 

27/10/2022

Đọc thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Fibo Invest

Ngày 12/10/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố TT việc Fibo Invest trở thành cổ đông nắm giữ 24% cổ phần

12/10/2022

Đọc thêm

CBTT việc trở thành cổ đông trên 5% của Fibo Invest

Ngày 4/10/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố TT việc Fibo Invest trở thành cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần

4/10/2022

Đọc thêm

CBTT sau giao dịch của Cổ đông là người nội bộ - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 30/8/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các thông tin liên quan tới việc Tổng giám đốc Đào Đức Việt tiến hành các giao dịch liên quan như sau:

30/8/2022

Đọc thêm

CBTT Báo cáo tình hình Quản trị công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 31/7/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố Báo cáo tình hình quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

31/7/2022

Đọc thêm

CBTT trước giao dịch của Cổ đông là người nội bộ - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 25/7/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các thông tin liên quan tới việc mộtcổ đông là người nội bộ chuẩn bị tiến hành các giao dịch liên quan như sau:

25/7/2022

Đọc thêm

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 24/6/2022,  Sở GDCK Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt bằng văn bản như sau

05/7/2022
Đọc thêm

Thông báo Trí Việt đại diện Nhà đầu tư ký gửi chứng khoán tại VSD

Ngày 13/6/2022,  Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông báo làm đại diện cho các cổ đông  thực hiện Ký gửi chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

13/6/2022
Đọc thêm

CBTT Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt

Ngày 9/6/2022, UBCK Nhà nước đã nhận được hồ sơ thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ở mức 0% đầy đủ, hợp lệ.....

9/6/2022

Đọc thêm

CBTT về Nghị Quyết HĐQT - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt 

CBTT về Nghị Quyết HĐQT - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt như sau:

11/5/2022

Đọc thêm

CBTT sau giao dịch của Bà Nguyễn Thùy Thương Cổ đông liên quan tới người nội bộ - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 9/5/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các thông tin liên quan tới việc bà Nguyễn Thùy Thương tiến hành các giao dịch liên quan như sau:

9/5/2022

Đọc thêm

CBTT về Quy chế hoạt động của HĐQT - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 5/5/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố Quy chế hoạt động của HĐQT như sau:

5/5/2022

Đọc thêm

CBTT về Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt


Ngày 29/4/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

5/5/2022

Đọc thêm

CBTT sau giao dịch của một số Cổ đông liên quan tới người nội bộ - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 6/5/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các thông tin liên quan tới việc một số cổ đông liên quan tới người nội bộ đã tiến hành các giao dịch liên quan như sau:

6/5/2022

Đọc thêm

CBTT danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán

Ngày 29/4/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt trên hệ thống giao dịch UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

29/4/2022

Đọc thêm

CBTT về Nghị Quyết HĐQT - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt 

CBTT về Nghị Quyết HĐQT - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt như sau:

29/4/2022

Đọc thêm

CBTT về Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt   

Ngày 29/4/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 như sau:

29/4/2022

Đọc thêm

CBTT Quyết định xử phạt Hành chính về lĩnh vực Thuế đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 28/4/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt nhận được quyết định xử  phạt Hành chính về lĩnh vực Thuế do Chi cục Thuế quận Cầu Giấy xử phạt. Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về quyết định này như sau:

28/4/2022

Đọc thêm

CBTT trước giao dịch của một số Cổ đông liên quan tới người nội bộ - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 25/4/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các thông tin liên quan tới việc một số cổ đông liên quan tới người nội bộ chuẩn bị tiến hành các giao dịch liên quan như sau:

26/4/2022

Đọc thêm

CBTT về việc hoàn tất công ty đại chúng

Ngày 13/04/2022 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2014/UBCK-GSĐC chấp thuận đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt. Theo quy định của Luật Chứng khoán Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về việc trở thành Công ty Đại chúng như sau:

15/4/2022

Đọc thêm

BCTC đã được kiểm toán năm 2021 - Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt

Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về BCTC năm 2021 như sau:

13/4/2022

Đọc thêm