TIN TƯC
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày 26/04/2024, tại Hội trường - Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (Mã chứng khoán CAR), đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024. Chương trình đã diễn ra đúng lộ trình và thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, các thành viên đã lần lượt báo cáo các hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 , và phương hướng hoạt động trong năm 2024.    

       

Theo Báo cáo tại Đại hội, năm 2023, Trí Việt đạt gần 3,6 tỷ  lợi nhuận sau thuế. Đây là con số rất ấn tượng trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, các mảng hoạt động của Trí Việt trong năm qua đều ghi nhận kết quả tích cực.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 và các tờ trình của HĐQT.

Trong một bước tiến quan trọng về quản trị công ty, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã thông qua kết quả cuộc bầu cử các thành viên mới cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029. Ba ứng cử viên xuất sắc đã được cổ đông tin tưởng và chọn lựa, gồm có Bà Nguyễn Thuỳ Thương, Ông Nguyễn Thành Đồng, và Ông Lê Việt Đức. Với sự kết hợp của ba thành viên mới này, HĐQT nhiệm kỳ mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt sẽ được đánh giá cao với sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Hy vọng rằng, những quyết định chiến lược và sự lãnh đạo sáng suốt của họ sẽ giúp công ty đạt được những thành tựu mới và phát triển bền vững trong thời gian tới.


Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã thông qua các vấn đề sau:

1.      Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

2.     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024  của Ban Tổng Giám đốc Công ty;

3.      Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

4.      Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

5.      Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty;

6.      Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024;

7.      Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024;

8.      Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2023 và Đề xuất chi thù lao năm 2024;

9.      Tờ trình thông qua việc bầu Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;

10.      Tờ trình Báo cáo kết quả tăng vốn và sửa đổi Điều lệ;

11.  Tờ trình Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/08/2023;

12.  Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán;

13.  Tờ trình Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;

14.  Tờ trình Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty năm 2024.

 

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt 2024 đã kết thúc vào hồi 11h30’ trong không khí trang trọng và tin tưởng. Trí Việt đã sẵn sàng với những mục tiêu kinh doanh được đề ra trong năm 2024.


trong News
TIN TƯC
STEM CÔNG DÂN TOÀN CẦU 4.0
Trường THCS Phú Xá, tỉnh Thái Nguyên